4. veľkonočná nedeľa - 12. mája 2019 (Dobrý pastier)
Napísal Administrator   
Nedeľa, 12 máj 2019
Farské oznamy V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         v pondelok ľubovoľnú spomienku na Blahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú;

·         utorok sviatok sv. Mateja, apoštola;

·         vo štvrtok spomienku na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka;

·         5. veľkonočnú nedeľu.

Sviatosť manželstva chcú v Lednických Rovniach prijať: Ľuboš Hrnko, pochádzajúci z farnosti Lednica a Laura Marmanová, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

Sv. omša v sobotu: bude slávená o 15.30 so sobášom s platnosťou na nedeľu v Lednických Rovniach, sv. omša v sobotu večer nebude.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Pondelok

18.00

za + Jarmilu Ďurinákovú

Utorok

7.00

za + členov rodín Kopšovej a Bakošovej

Streda

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Palieskovej

Štvrtok

7.00

na úmysel

Piatok

18.00

za + Ladislava Horečného na počesť 5. výročia, brata Františka, rodičov a svokrovcov

Sobota

15.30

za Boží ľud a snúbencov

5.

veľkonočná nedeľa

8.00

 

za + Pavla Bošku na počesť 4. výročia, členov rodiny Boškovej, Furendovej, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre rodinu Boškovú a Horečnú

10.30

za + Máriu, Kamila Horečných, Alžbetu, Ľudovíta Kuchárikových, starých rodičov

 

Detská sv. omša: bude v pondelok len v Lednických Rovniach o 18.00 spojená s nácvikom k PSP, účasť všetkých prvoprijímajúcich detí je nutná, nácvik spevu začne 20 minút pred sv. omšou v sakristii.

Stretnutie mladých pod názvom „Dobrý deň to sme my“: začne od štvrtka vo zvyčajnom čase o 15.15 bývať v budove spoločnosti Ledrov s.r.o. Za poskytnutie priestorov ďakujeme pánu starostovi obce Ing. Mariánovi Horečnému a za sprostredkovanie zástupcovi starostu Mgr. Martinovi Mišíkovi.

Zbierka na seminár: ktorou vrcholí týždeň modlitieb za duchovné povolania je dnes. Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu napomáhať rozvoj kňazských povolaní.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší filiálnom kostole:

Pondelok

17.00

za + Irenu, Emila, Miroslava a Jozefa Kuvikových

5. veľkonočná nedeľa

9.15

za + členov rodiny Šimovej a Kačíkovej

 

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č.18 (v Dolnej Breznici č. 13), Pán Boh odplať

a požehnaj ich snahu a úsilie.        

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.