Veľkonočná nedeľa - 21. apríla 2019
Napísal Administrator   
Nedeľa, 21 apríl 2019
Farské oznamy V liturgickom týždni budeme sláviť:

·         veľkonočnú oktávu, čiže predĺženie radosti a slávnostnosti veľkonočnej nedele na každý deň budúceho týždňa. Preto sa pri sv. omšiach počas celej oktávy po záverečnom zvolaní kňaza „Iďte v mene Božom“ dodáva slávnostné dvojité „aleluja“ a ľud k svojej odpovedi „Bohu vďaka“ pridáva taktiež dvojité zvolanie „aleluja“;

·         veľkonočný pondelok, sv. omše budú o 7.00 v D. Breznici a o 8.00 L. Rovniach;

·         2. veľkonočnú nedeľu, ako nedeľu Božieho milosrdenstva, pri vystavenom obraze Božieho milosrdenstva budeme získavať odpustky pre seba, alebo ich môžeme venovať aj dušiam v očistci. Odpustky získame za obvyklých podmienok (sv. spoveď – stačí aj od Veľkej noci, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, pridať ešte Otče náš, Verím v Boha a v dnešný deň vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo napr.: „Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba“).

Detské sv. omše a mládežnícke stretko: v nasledujúcom týždni nebudú.

Sviatosť manželstva chcú v Lednických Rovniach prijať: Miroslav Katerinčin, pochádzajúci z farnosti Zubák a Martina Bolegová, pochádzajúca z farnosti Lednické Rovne. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

Sv. omša v sobotu: bude slávená o 15.00 so sobášom s platnosťou na nedeľu v Lednických Rovniach, sv. omša v sobotu večer nebude.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole:

Veľkonočný

pondelok

8.00

za + rodičov Kostelných, Medňanských, Potočných, Gabrielu, za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Medňanskej

Veľkonočný utorok

7.00

za + Dalibora Vanku na počesť 15. výročia

Veľkonočná streda

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov ruže

Danky Bajzíkovej a členov ich rodín

Veľkonočný štvrtok

7.00

na úmysel

Veľkonočný piatok

18.00

za + Martina, Annu Struhárových, Vincenta, Helenu Juríčkových, Jozefa, Oľgu, za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie

členom rodiny Juríčkovej, Nekorancovej a Struhárovej

Veľkonočná sobota

15.00

za Boží ľud a snúbencov

2. veľkonočná nedeľa:

Božie milosrdenstvo

8.00

za + Dalibora Vanku, rodičov a zaťa Daniela

10.30

za + Jána, Annu, Jána Kučiakových, Pavla a Máriu Hyžnajových

 

Úprimné Pán Boh odplať: všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii hlbokého, pokojného a radostného prežívania Veľkonočných obradov. Za obetavosť svojho času a nasadenie ďakujeme spevákom pašií, pánom organistom, speváčkam, členom speváckeho zboru Joachim, kvetinárkam, kostolníčkam, miništrantom, nosičom baldachýnu, upratovacím skupinám, veľadôstojnému pánovi riaditeľovi biskupského úradu v Nitre, doktorovi teológie Marcelovi  Cíbikovi za vedenie obradov Veľkého piatka L. Rovniach, vďaka čomu mohol náš pán farár urobiť obrady v D. Breznici, rozdávateľom sv. prijímania, lektorom čítaní a všetkým, kto akokoľvek prispel k sláveniu Veľkej noci.

Dvojčíslie Katolíckych novín: sa nachádza na stolíku pri východe z farského kostola.

Veľkonočná zbierka: je počas Veľkonočných sviatkov, Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

                    

Deň, čas a úmysel sv. omší filiálnom kostole:

Veľkonočný

pondelok

7.00

za zdravie Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov

rodiny Ladislava Kamenického

2. veľkonočná nedeľa:

Božie milosrdenstvo

9.15

zdravie Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Kamenickej, za + Emíliu, Júliusa Gabrišových a Jozefa Kamenického

 

Zbierka na stavbu novej fary: bude na budúci týždeň, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č.15 (v Dolnej Breznici č. 10), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie. 
  
               

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.