Náhodný obrázok


Advent2014 2

Domov arrow Farské oznamy arrow Kvetná nedeľa - 14. apríla 2019
Kvetná nedeľa - 14. apríla 2019 Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 15 apríl 2019

Duchovný charakter Veľkého týždňa

Veľký týždeň, ktorý začína dnešnou Kvetnou nedeľou, je obdobie, kedy Cirkev slávi tajomstvá spásy, uskutočnené Kristom v posledných dňoch svojho života. Uzatvára ho Veľkonočné trojdnie, ktoré začína na Zelený štvrtok večer a končí Veľkonočnou nedeľou večer.

 

Trojdním slávime:

·         Zelený štvrtok, pamiatku Pánovej večere, ustanovenie sviatostí Eucharistie a kňazstva;

·         Veľký piatok, utrpenie a smrť Pána, je deň pokánia a prísneho pôstu kedy sa neje mäso. Pôst znamená iba raz dosýta sa najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pôst v tento deň nie je možné nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Nesmú sa sláviť sviatosti okrem pokánia a pomazania chorých;

·         Bielou sobotou, Veľkonočnou nedeľou a každou nedeľou slávime Pánovo zmŕtvychvstanie.

Možnosť získania úplných odpustkov vo Veľkonočnom trojdní: za zvyčajných podmienok:

·         Zelený štvrtok - recitovaním, alebo spevom piesne „Ctíme túto sviatosť slávnu“ pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti, preto po sv. omši vo farskom kostole bude nasledovať adorácia moderovaná spoločenstvom Tešiteľov B. Srdca. Týmto večerom začína posvätné ticho, čo znamená, že sa zdržiavame zábavy, hudby, práce, akéhokoľvek hluku a snažíme sa v tichu prežívať Ježišovo odsúdenie a samotu;

·         Veľký piatok - pobožnosťou krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami a nábožnou účasťou na spoločnej poklone krížu počas obradov. Po obradoch bude nasledovať adorácia s trpiacim Kristom v Božom hrobe moderovaná ružencovým spoločenstvom. V tomto čase bude možné uctiť si uložený kríž v Božom hrobe aj individuálne príchodom do Božieho hrobu, zotrvaním chvíle v kľačaní a pobozkaním kríža. Posvätné ticho dnešného dňa je umocnené pripomínaním si Ježišovej smrti. Preto sa opäť zdržiavame zábavy, hudby, práce, akéhokoľvek hluku a snažíme sa v tichu rozjímať nad Ježišovou smrťou, ktorej zmysel spočíva v láske k nám;

·         Biela sobota - obnovou krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie, preto si prosím prineste na Bielu sobotu sviece. Posvätné ticho trvá až do konca obradov Bielej soboty, čiže do vzkriesenia Pána. Potom môže už naplno byť prejavená naša radosť.

 ___________________________________________________________________________________________________

Farské oznamy: Kvetná nedeľa - 14. apríla 2019

V liturgickom týždni budeme sláviť: Veľký týždeň, ktorý začína dnešnou Kvetnou nedeľou a končí Veľkonočnou nedeľou večer.

Možnosti svätej spovede dnes na Kvetnú nedeľu vo farnostiach:

·         Visolaje: 14.15 - 16.00;

·         Mojtín:   14.30 - 16.00.

Sv. omše s detskou katechézou: budú v nasledujúcom týždni na Zelený štvrtok v D. Breznici o 17.00 a v L. Rovniach o 18.00 bez nácviku spevu.

Mládežnícke stretko: v budúcom týždni nebude.

Hora competens: znamená povinnosť sláviť obrady Veľkonočnej vigílie po západe slnka. Diecézny biskup nemôže od tejto povinnosti dišpenzovať a povoliť začať obrady pred stanoveným časom. Západ slnka na Bielu sobotu je pre našu geografickú zónu vypočítaný na 19. hodinu a 43. minútu. No a presne v tom čase začnú aj obrady veľkonočnej vigílie pri kríži pred farským kostolom.

Čas sv. omší a obradov Veľkonočného trojdnia:

·         Zelený štvrtok: sv. omše s detskou katechézou o 17.00 v Dolnej Breznici a o 18.00 v Lednických Rovniach;

·         Veľký piatok:17.45 v Lednických Rovniach (čas je určený najmä kvôli autobusovému spojeniu pre veriacich z Dolnej Breznice);

·         Biela sobota: liturgické obrady so sv. omšou o 19.43 v Lednických Rovniach.

Sv. omša v pondelok: bude o 7.00

 

Deň, čas a úmysel sv. omší a liturgických slávení vo farskom kostole v L. Rovniach:

Pondelok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Tomanovej a Uramovej

Utorok

7.00

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Ľubora, deti s rodinami,

za + členov rodiny Chutkovej a Ďatkovej

Streda

7.00

na úmysel

Zelený štvrtok

18.00

za + členov rodiny Strhákovej a Velikej

Veľký

piatok

9.00

krížová cesta

17.45

obrady utrpenia a smrti Pána, adorácia k trpiacemu Kristovi

 

Biela

sobota

10.00 - 19.00

poklona pred Sviatosťou Oltárnou pri Božom hrobe

19.43

veľkonočné obrady a sv. omša za Boží ľud; procesia so Sviatosťou Oltárnou na oslavu vzkrieseného Krista a eucharistické požehnanie

Veľkonočná nedeľa

8.00

za + Irenu, Antona Solárových, súrodencov a starých rodičov

10.30

na úmysel

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Jasenica prijať: Matej Ďurčík pochádzajúci z farnosti Lednické Rovne a Paulína Danižíková, pochádzajúca z farnosti Jasenica. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb.

Raduj sa nebies kráľovná: sa budeme modliť namiesto modlitby Anjel Pána počas celého veľkonočného obdobia.

Veľkonočný pondelok: oslávime sv. omšami o 7.00 v D. Breznici a o 8.00 v L. Rovniach.

Oznamy budúcej nedele: budú v budúcu sobotu prečítané pred veľkonočnými obradmi.

Zbierka na kostol: je dnes, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Veľkonočná zbierka: bude počas Veľkonočných sviatkov, Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

 

Deň, čas a úmysel sv. omší a liturgických slávení vo filiálnom kostole v D. Breznici:

Zelený štvrtok

17.00

za + Kamila, Štefániu, Annu Valachových a rodičov Plevákových

Veľký  piatok

9.00

krížová cesta

Biela sobota

9.30 - 12.30

poklona pred Sviatosťou Oltárnou pri Božom hrobe

Veľkonočná

nedeľa

9.15

za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre manžela pri príležitosti slávenia životného jubilea a členov rodiny

 

Upratovanie kostola: v budúcom týždni  zabezpečuje skupina č. 14 (v Dolnej Breznici č. 9), Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.                

 

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
© 2020 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.