Náhodný obrázok


dusicky 11

Domov arrow Dôležité informácie
Dôležité informácie Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Nedeľa, 28 jún 2015

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Michala Archanjela
020 61 Lednické Rovne,Schreiberova 373/1,
Číslo účtu farnosti VÚB: IBAN SK36 0200 0000 0031 3152 6153

IČO: 319 24 727, DIČ: 2020 616 466

KANCELÁRIA FARSKÉHO ÚRADU

Postup pri vybavovaní sviatostí, svätenín a úradných záležitostí

Sviatosti:

sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby do ľudských duší privádzali neviditeľnú milosť Božiu. Môže ich prijať len človek v stave pozemského putovania, čiže len človek fyzicky živý (žijúci). Sú prejavom Božej lásky voči človeku a dôvodom radosti, či oslavy, preto ich obradné uskutočňovanie nazývame slávením.

 

Sv. spoveď:

je slávená zvyčajne pol hodiny pred sv. omšou, okrem soboty, nedele, prikázaných sviatkov a dňa, keď je sv. omša vo filiálnom kostole, pretože nie je možné časovo stíhať spovedanie pred večernou sv. omšou vo farskom kostole. Sv. omša vo filiálnom kostole je uvedená vždy v aktuálnych oznamoch vo výveske pri kostoloch a na webovej stránke farnosti. Spovedanie v prvopiatkovom týždni sa riadi podľa aktuálnych farských oznamov. Ak kajúcnikovi nevyhovuje ani jedna z uvedených možností, sviatosť zmierenia vyslúžim aj v inom čase na požiadanie. Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve. Cieľom a účinkom tejto sviatosti je teda zmierenie s Bohom.

·         spovedanie chorých: sa slávi každý mesiac v prvopiatkovom týždni, pred Vianocami a Veľkou nocou. Nahlásenie chorého k sv. spovedi je možné uskutočniť vo fare, mailom, telefonicky, alebo po sv. omši v sakristii kostolov. Je nutné uviesť meno, adresu, prípadne telefefonický kontakt.

 

Sviatosť Eucharistie:

·         adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou býva zvyčajne každý piatok po večernej sv. omši vo farskom kostole, ukončená eucharistickým požehnaním. Väčšinou býva pod vedením laického združenia Tešiteľov Božského srdca, raz v mesiaci pod vedením rodinného spoločenstva;

·         prvé sväté prijímanie (PSP): slávime pre deti 3. ročníka, prípadne starších žiakov zvyčajne v období po Veľkej noci. Podľa pokynov farských oznamov a oznamov na náboženskej výchove deti dostanú prihlášku k 1. sv. prijímaniu, ktorú spolu s rodičmi vyplnia a vrátia. Zvyčajne k tomu dochádza na začiatku školského roka. Prihláška je oficiálnou žiadosťou o prijatie medzi kandidátov na 1. sv. prijímanie. Dospelým je možné udeliť 1. sv. prijímanie podľa dohody s kňazom po adekvátnej príprave kedykoľvek.

 

Slávenie sv. omší:

Farský kostol Lednické Rovne

Čas:

Filiálny kostol Dolná Breznica

Pondelok

18.00

17.00

Utorok

7.00

 

Streda

7.00

 

 Štvrtok

7.00

 

Piatok

18.00

 

  Sobota/vigília nedele, alebo prikázaného sviatku

18.00

 

 

Nedeľa a prikázaný sviatok ak je zároveň aj štátny sviatok,

alebo deň pracovného pokoja

8.00

 

10.30

 

9.15

 

Prikázaný sviatok ak nie je zároveň aj štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja

7.00

 

18.00

 

17.00

       

·         sväté omše za účasti detí, takzvané „detské“: bývajú ako súčasť prípravy k PSP počas školského roka zvyčajne každý pondelok v Dolnej Breznici o 17.00 a v Lednických Rovniach o 18.00;

·         sväté prijímanie chorým: je udelené kňazom každý mesiac v prvopiatkovom týždni spolu s vysluhovaním sv. spovede, prípadne pomazaním chorých a každú nedeľu a prikázaný sviatok cez mimoriadnych rozdávateľov v domove dôchodcov a v domácnostiach;

·         sv. omše v prikázaný sviatok bývajú zvyčajne tak ako v nedeľu, pokiaľ je deň pracovného voľna. Ak nie je deň pracovného voľna, bývajú o 7.00 a večer o 18.00. Vo filiálnom kostole býva sv. omša v takýto deň zvyčajne o 17.00;

·         vrcholom duchovného života v našej farnosti je diecézna púť starých rodičov ku cti sv. Joachima a Anny, ktorá v býva v júli víkend pred alebo po sviatku sv. Anny v areáli pútnického miesta pri kaplnke sv. Anny. Termín sa vždy aktuálne určí v konkrétnom roku;

·         kompletnosť oznamov: dopĺňajú aktuálne farské oznamy vo výveske pri kostoloch a webovej stránke farnosti: www.lednickerovne.fara.sk

 

Zapisovanie úmyslov na sväté omše:

sa uskutočňuje iba osobne, nie telefonicky, alebo mailovou, či inou poštou a iba v sakristii, vzhľadom na enormný záujem sme nútení pristupovať k zapisovaniu dvojakým spôsobom:

·         regulované nahlásenie úmyslu, čo znamená iba 1 úmysel na celý rok od jedného človeka. Tento spôsob trvá zvyčajne dva týždne, resp. dovtedy, kým všetci veriaci nevyužijú túto možnosť;

·         nahlásenie akéhokoľvek počtu úmyslov bez regulácie až po vyčerpanie všetkých termínov úmyslov, uskutočňuje sa hneď po ukončení 1. spôsobu;

·         cieľom je vytvoriť priestor pre najširší okruh veriacich, aby sa každému ušla aspoň 1 svätá omša v roku. To, kedy sa zapisuje, vyhlasujeme vo farských oznamoch, zvyčajne v mesiacoch november - december.

 

Sväté omše na úmysel a za Boží ľud:

každý správca farnosti je povinný počas kalendárneho roka odslúžiť 20 svätých omší na úmysel ordinára a v nedeľu a prikázaný sviatok je povinný slúžiť sv. omšu za Boží ľud. Do tohto úmyslu môže každý veriaci vkladať svoje prosby, vďaky a chvály. Pokiaľ sa vo vašom živote vyskytne niečo vážne, napr. operácia blízkeho človeka a pod., je potrebné prísť, stačí i pred danou sv. omšou za Boží ľud a kňaz sláviaci sv. omšu za Boží ľud pripojí k úmyslom i jeho úmysel. Tým vás chcem povzbudiť v tom, že ak sa vyskytne akútny problém, môžte mi prísť o ňom povedať, stačí i tesne pred sv. omšou a ja ho predložím spolu s ostatnými úmyslami Nebeskému Otcovi pri sv. omši za Boží ľud. Má to svoju duchovnú silu, aj napriek tomu, že konkrétne úmysly nie sú vyhlásené;

·        v jedinom úmysle sv. omše môžu byť zastúpené prosby za žijúcich i zosnulých veriacich. Vzorom je 1. eucharistická modlitba, resp. 1. kánon sv. omše, kde sú zastúpené prosby tak za žijúcich pred premenením a po premenení za zosnulých. Z toho teda vyplýva, že i  pri formovaní úmyslov je možné zlúčiť svoje prosby za žijúcich i zosnulých do jediného úmyslu sv. omše.

Sviatosť krstu:

býva slávená zvyčajne druhú, alebo tretiu sobotu v mesiaci vo farskom kostole v Lednických Rovniach o 18.00 so sv. omšou. Veriaci, bývajúci na území inej farnosti musia mať povolenie od tamojšieho farára, že môžem krst udeliť. Krstná náuka býva v deň krstu podľa času uvedenom vo farských oznamoch. Príležitosť ku sv. spovedi pre tých, ktorí nie sú hatení žiadnou prekážkou (napr. iba civilný sobáš, zväzok bez sobáša v kostole...) je počas týždňa pred sv. omšami. Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom (prípadne aj priezviskom) a dátumom krstu a krstnú sviecu. O krst je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jeho udelením, aby sa stihli vybaviť prípadné formality. V prípade dlhodobejšieho plánovania krstu (napr. kvôli oslavám krstu) je potrebné nahlásiť žiadosť o krst prirodzene skôr.


!!!  Formulár - žiadosť o krst dieťaťa !!!!

 

Pravidlá pri posudzovaní žiadosti o krst dieťaťa:

·        nemá sa udeľovať sviatosť krstu malým deťom bez toho, aby o to požiadali rodičia alebo ich právni zástupcovia (s výnimkou situácie, keď je priamo ohrozený život dieťaťa a predpokladá sa súhlas rodičov);

·        k udeleniu krstu stačí žiadosť jedného z rodičov alebo právnych zástupcov;

·        ak krst nahlasuje slobodná matka, praktizujúca katolíčka, ktorá vychováva dieťa sama a nežije v nedovolenom zväzku, krst sa má udeliť bez nejakých dodatočných       požiadaviek;

·        pokiaľ rodičia žijú v civilnom zväzku alebo v konkubináte a nedokážu uzatvoriť sviatostné manželstvo z dôvodu existovania kánonických prekážok, avšak praktizujú svoju vieru spôsobmi, ktoré sú pre nich možné a dovolené, dieťa treba pokrstiť, pričom treba požiadať o písomné osvedčenie aspoň jedného z rodičov, že sa zaväzuje vychovávať dieťa v katolíckej viere (tlačivo poskytne kancelária farského úradu). Jeden exemplár ostane v archíve farského úradu, druhý bude odovzdaný rodičom na krstnej náuke;

·        pokiaľ o krst dieťaťa žiadajú rodičia žijúci v civilnom zväzku alebo v konkubináte a pritom nemajú žiadne kánonické prekážky k uzatvoreniu sviatostného manželstva, treba sa snažiť pastoračným rozhovorom priviesť rodičov dieťaťa k rozhodnutiu zosobášiť sa pred krstom dieťaťa. Kňaz však nesmie podmieňovať krst dieťaťa ich sobášom, nesmie ich nútiť k uzatvoreniu manželstva, ani žiadať písomné či ústne osvedčenie o tom, že sa zaväzujú prijať v budúcnosti sviatosť manželstva. V prípade odmietnutia uzatvoriť manželstvo sa môže udeliť krst, pričom treba žiadať od rodičov písomné osvedčenie, že sa zaväzujú vychovávať dieťa v katolíckej viere (vzor v prílohe) a treba požiadať aj osobitné písomné osvedčenie od krstných rodičov, že sa zaväzujú urobiť všetko pre to, aby dieťa bolo vychovávané katolícky. Vzhľadom na učenie Cirkvi o nevyhnutnosti krstu pre spásu (KKC 1213), v prípade pochybností v otázkach udelenia krstu alebo odloženia krstu, sa treba rozhodnúť v prospech udelenia krstu. Pokiaľ však zjavne neexistuje nádej na katolícku výchovu dieťaťa (napr. rodič dáva najavo nesúhlas s vierou Cirkvi, hoci z neznámeho dôvodu žiada krst dieťaťa), treba krst odložiť a vysvetliť rodičom príčinu takéhoto rozhodnutia (kán. 868 § 1, 2°). Takéto rozhodnutie o odložení krstu kňaz môže konzultovať s biskupským úradom;

·        v prípade nedostatkov v oblasti viery a náboženskej praxe rodičov dieťaťa, treba dbať na to, aby krstní rodičia boli ľuďmi živej viery. V prípade, že krstný rodičia túto podmienku nespĺňajú a rodičia ich nechcú vymeniť, treba krst odložiť, alebo dieťa pokrstiť bez krstných rodičov. Podľa starého kresťanského zvyku má mať krstenec krstného rodiča, ktorý mu má pomáhať pri praktizovaní kresťanského života. Avšak táto povinnosť – mať krstného – nie je absolútna;

·        treba prijať za pravidlo, že krst sa má sláviť vo farskom kostole kánonického pobytu rodičov, ak nejestvuje nejaká rozumná príčina krstiť v inej farnosti, ale vtedy len na základe písomného povolenia vlastného farára. Takéto povolenie kňaz nemá odmietať, má ho však udeliť po pastoračnom rozhovore a náležitom poučení o podstate krstu.

 

Požiadavky na krstného rodiča:

·        vybrať si ho má sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, musí  byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, nie niekto samozvaný;

·         zavŕšený šestnásty rok života;

·         musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu (bol na sv. prijímaní), a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

·         nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

·         nemôže to byť otec, alebo matka krstenca;

·         môže byť rozvedený, ale musí mať povolenie z Biskupského úradu o pristupovaní k sviatostiam;

·         nemôže byť ten, kto síce nie je rozvedený, ale žije v konkubináte – nemanželskom intímnom pomere.

 

Krstný list:

je možné získať na počkanie v úradných hodinách. Jeho platnosť je 3 mesiace. Údaje v matrikách sú chránenými osobnými údajmi, nakoľko sú nosičom informácie o svetonázore a náboženskej príslušnosti človeka, obsahujú aj ďalšie osobné údaje, zhromažďované Rímskokatolíckou cirkvou výlučné o vlastných členoch. Krstný list a akýkoľvek iný dokument vydá farský úrad len: dotknutým osobám, zákonným zástupcom dotknutých osôb a splnomocneným osobám, ktoré sa preukážu splnomocnením, overeným na matrike, alebo u notára. Krstné listy a ostatné dokumenty, obsahujúce chránené osobné údaje, si žiadateľ môže vyžiadať a prevziať: osobne v kancelárii farského úradu, alebo poštou, ak žiadateľ' oznámi na farský úrad údaje, potrebné na vystavenie daného dokumentu a určí adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho bude môcť osobne prevziať. Zasielanie krstných listov a podobných dokumentov e-mailom nie je možné, nakoľko nie je možné overiť identitu príjemcu a keďže elektronická kópia dokumentu neobsahuje originál pečiatky farského úradu a osoby, vydávajúcej dokument, nie je validným úradným dokumentom. E-mailom je však možné nahlásiť' potrebné údaje a uviesť poštovú adresu farského úradu, na ktorý bude krstný list zaslaný a kde si ho žiadateľ môže osobne prevziať.

 


 

Sviatosť birmovania:

býva slávená každé dva roky. Jej prijatiu predchádza vzdialená a bezprostredná príprava. Vzdialená príprava spočíva najmä v rodinnej náboženskej výchove, pri liturgii a na hodinách náboženstva. Bezprostredná príprava prebieha formou stretnutí s kňazom.

 

Požiadavky na prijímateľa sviatosti birmovania, čiže birmovanca:

·         vyplnenie prihlášky, ktorá je žiadosťou o prijatie medzi birmovancov v termíne podľa farských oznamov;

·         navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školskej výučby;

·         pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, na sv. spovediach 1 x v mesiaci (treba si dávať podpísať účasť na sv. omši a sv. spovedi do indexu prípravy);

·         účasť na stretnutiach v rámci farskej katechézy (spôsob katechézy oznámime neskôr podľa počtu záujemcov).

 

 Požiadavky na birmovného rodiča:

·         morálny profil zodpovedajúci sviatosti;

·         vybrať si ho má sám birmovanec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, musí  byť schopný a mať úmysel plniť túto úlohu, nie niekto samozvaný;

·         zavŕšený šestnásty rok života;

·         musí byť katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu (bol na sv. prijímaní), a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

·         nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

·         nemôže to byť otec, alebo matka birmovanca;

·         môže byť rozvedený, ale musí mať povolenie z Biskupského úradu o pristupovaní k sviatostiam;

·         nemôže byť ten, kto síce nie je rozvedený, ale žije v konkubináte – nemanželskom intímnom pomere.

 

Sviatosť manželstva:

je potrebné nahlasovať aspoň 6 mesiacov pred jeho uzavretím, aby bolo možné vybaviť prípadné formality. Ak nie ste pokrstení v našej farnosti, prineste si na nahlásenie sobáša krstné listy, ktorých dátum vydania nemôže byť starší ako 6 mesiacov od termínu sobáša. Ak obaja bývate v inej farnosti, potrebujete si aspoň 1 z vás vypýtať od tamojšieho farára licenciu k sobášu - stačí povedať, že sa idete sobášiť do našej farnosti a potrebujete k tomu povolenie, kňaz bude vedieť o čo ide. Pozor, nie je rozhodujúce, kde máte nahlásený trvalý, či prechodný pobyt, ale to kde momentálne žijete. Bez spomínaných dokumentov nie je možné zápisnicu vyhotoviť a bez nej nie je možné uzatvoriť sobáš. Miestom sobáša je farský, alebo filiálny kostol. Nahlásenie sobáša je možné vykonať emailom, osobne, alebo telefonicky, od toho momentu je termín pre vás rezervovaný. Ďalšie kroky sú podmienené vyplnením sobášnej zápisnice, ktorá je oficiálnou žiadosťou o sobáš a podpisuj ete ju osobne obaja, preto vaša osobná účasť pri nahlásení sobáša je nutná. Keď budete mať všetky potrebné dokumenty k spísaniu sobášnej zápisnice, napíšte email a dohodneme si termín. Spísanie trvá takmer hodinu, preto hľadajte termín, ktorý z vašej strany bude časovo dostatočný. Sobášne náuky sú podmienkou slávenia sobáša. Bez nich nie je možné sobášiť. Môžete ich absolvovať v našej farnosti podľa dohodnutých termínov, alebo v inej farnosti, alebo na inom formačnom kurze, ktorých rozpis sa nachádza na webovej stránke: www.domanzelstva.sk
V prípade otázok a rezervácie termínu sobáša napíšte email.

Odlúčenie – separácia:

sa v cirkevnom práve uvádza aj pod termínom separácia, ma dvojaký charakter: trvalá, alebo dočasná. Trvalá vzniká z dôvodu nevery, vtedy nevinná stránka nikdy nemá povinnosť vrátiť sa späť k manželskému partnerovi, aj keby neveru skončil a ľutoval. Je to na dobrovoľnosti nevinnej stránky. Dočasná vzniká zo všetkých ostatných dôvodov ohrozujúcich nevinnú stránku a deti a oprávňuje nevinnú stránku odlúčiť sa od manželského partnera po dobu trvania ohrozenia až kým agresor nezmení viditeľným a dlhodobo trvajúcim spôsobom svoje správanie a výrazne neoľutuje svoje minulé konanie. V týchto prípadoch je potrebné zájsť na farský úrad tam, kde momentálne nevinná stránka býva a požiadať o separáciu. Kňaz oboznámi žiadajúceho s formou žiadosti, ktorú si potom žiadateľ napíše sám. Ak bolo nutné kvôli majetkovo - právnym záležitostiam a ochrane svojej osoby a detí nutné civilne sa rozviesť, žiadateľ poskytne kňazovi rozsudok o rozvode, z ktorého kňaz urobí kópiu a priloží ku žiadosti. Žiadosť sa postúpi na Biskupský úrad a zvyčajne do mesiaca je možné očakávať odpoveď. Pozitívna odpoveď znamená, že nevinná stránka môže pristupovať k sviatostiam pokánia (sv. spoveď) a Eucharistie (sv. prijímanie). Pozitívna odpoveď neznamená dovolenie rozviazať platný manželský zväzok, nie je to ani zneplatnenie manželstva, ani jeho rozluka, rozvod, či čokoľvek, čo by navodzovalo dojem, že žiadajúca stránka je oprávnená pre vznik nového intímneho vzťahu. V takom prípade by totiž automaticky povolenie k separácii prestalo platiť a žiadateľ by pristupoval k sviatostiam svätokrádežne, čo je ťažký hriech. Pozitívna odpoveď znamená iba odlúčenie nevinnej stránky pre zaručenie pokojného života ako i možnosť pristupovať k sviatostiam. Viac o odlúčení a rozvode na stránke:     www.katechizmus.sk

 

 Sviatosť pomazania chorých:

slávime raz v roku so sv. omšou, inak na požiadanie počas každomesačného spovedania chorých k 1. piatku, pred Vianocami, Veľkou nocou, alebo v nebezpečenstve smrti kedykoľvek na požiadanie. Neváhajte preto ihneď telefonovať na číslo farského úradu. Keďže každá nemocnica má zabezpečenú duchovnú službu, neváhajte požiadať zdravotnícky personál o návštevu kňaza, je to povinnosťou zdravotníckeho personálu tomuto vášmu právu zadosťučiniť.

Sväteniny:

sú posvätné znaky, ktorými sa určitým napodobením sviatostí naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života (konštitúcia Sacrosanctum Concilium). Pod sväteninami teda rozumieme požehnania, pri ktorých sa Cirkev modlí nad určitým predmetom, aby osoba, ktorá ho používa, rástla vo viere a v láske. Zrejme najčastejšou sväteninou, ktorú Cirkev vysluhuje je:

Pohreb:

Pri jeho vybavovaní je potrebné dohodnúť termín, aby pozostalí mohli vybavovať ďalšie veci. K tomu stačí zatelefonovať do farského úradu, kde sa dohodneme na termíne a na čase vašej návštevy, počas ktorej dohodneme ostatné záležitosti. Niekedy sa môže stať, že nie som vo fare z dôvodu výuky náboženstva, alebo spovedám chorých, či vybavujem iné povinnosti. V tom prípade skúste použiť telefonát napr. každé 2 hodiny, ja ak nájdem váš zmeškaný hovor, budem vás spätne kontaktovať, ak samozrejme nebudete telefonovať s funkciou clear, čo mi znemožní identifikovať vaše číslo.

Posvätenie:

·         domu, príbytku sa zvyčajne vysluhuje v období Vianoc, alebo na požiadanie i v inom čase;

·         náboženských symbolov a predmetov podporujúcich katolícku vieru sa zvyčajne vysluhuje v sakristii kostolov po sv. omšiach na požiadanie;

·         automobilu, motocykla, bicykla, prepravných prostriedkov sa vysluhuje na požiadanie pri garáži za farskou budovou (pri kancelárii).

Mgr. Miroslav Janás,  farár Lednické Rovne.

 

 
© 2022 Farnosť Lednické Rovne
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.